MENU

Yasal Haklar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. Kişisel Verilerin Korunması Politikası :
İşbu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla İdea Makina İmalat San Tic Ltd Şti olarak, toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KVKK 10. ve 11. Maddeleri kapsamında şirketimizce; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve bu hususlarda onayınızı almak amacıyla işbu bilgilendirme yapılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması Amacı:
İdea Makina İmalat San Tic Ltd Şti olarak veri sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin, hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, gerek internet sitemizde, gerekse tarafımızla irtibatı sağladığı her türlü iletişim vasıtasıyla kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum vs. gibi bilgileri), şirketimiz, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

3. Kişisel verilerin Toplanması ve Paylaşılması :
Şirketimiz tarafından kişisel veriler; doğrudan tarafınızdan sağlanan kişisel veriler ( Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler), üçüncü kişilerden toplanan kişisel veriler (İdea Makine İmalat San Tic Ltd Şti’nin işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya müşterileri vesilesiyle toplanan bilgi ve belgeler), iletişim vasıtaları yoluyla edinilen bilgiler, internet sitesi kanalı ile çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece, Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel verileri işlenen ilgili kişinin hakları :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

g)kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ)kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Şirketimizin Kişisel veri sahibi, İdea Makina İmalata San ve Tic Ltd Şti’ne ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla bu kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

5. İletişim:
6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile İstanbul Deri OSB, Sama Cad No:7 Tuzla/İSTANBUL adresine bizzat başvurabilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

oi creative